Informaţii despre protecţia datelor

Ediţia: 01.07.2021

În următoarele informaţii referitoare la protecţia datelor CLAAS Regional Center South East Europe S. R. L („CLAAS“) informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe această pagină web.

A. Informaţii generale despre protecţia datelor

I. Numele şi datele de contact ale persoanei răspunzătoare

CLAAS Regional Center South East Europe S. R. L
Șoseaua București-Urziceni 68C,
077010 Afumați, județ Ilfov,
România
info-ro@claas.com

II. Datele de contact ale persoanei însărcinate cu protecţia datelor

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul grupului poate fi contactat după cum urmează:

CLAAS Regional Center South East Europe
Responsabil cu protecția datelor
Mühlenwinkel 1
D-33428 Harsewinkel, Germania
group.dpo@claas.com

III. Perioada de stocare

CLAAS stochează datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât stocarea este necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate. În măsura în care acest lucru este necesar, CLAAS stochează datele dvs. pe toată durata relației de afaceri. Aceasta include în special inițierea și executarea contractului.

În plus, CLAAS stochează datele dvs. cu caracter personal în măsura în care și atât timp cât acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale. Astfel procesăm datele dvs. pentru a îndeplini obligațiile legale comerciale sau fiscale privind furnizarea de documente justificative și păstrarea datelor.

În funcție de scopurile prelucrării, CLAAS va prelucra datele astfel: 5 ani de la încetarea relației de afaceri în cazul stocării datelor, 10 ani de la începutul anului următor celui în care au fost realizate/ emise/ înregistrate documentele justificative în cazul stocarii datelor, în vederea îndeplinirii prevederilor ce țin de legislația fiscal-contabilă legată de păstrarea registrelor contabile și documentelor justificative. Prelucrarea datelor care se întemeiază pe consimțământ (de ex: în caz de marketing direct și/sau promovare de servicii și produse, înscriere la newsletter electronic) vor fi prelucrate de către CLAAS fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului la orice moment.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care ați acordat CLAAS consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. și/sau prelucrarea ulterioară este necesară în baza intereselor legitime ale CLAAS, de ex. pentru recuperarea clientului, pentru apărarea împotriva pretențiilor legale în caz de litigii. La prelucrarea datelor pentru apărarea împotriva pretențiilor legale în caz de litigii, perioada de stocare se stabilește, de asemenea, în funcție de termenele de prescripție prevăzute de lege. În acest caz, prelucrarea este restricționată, adică limitată la minimul necesar, iar pentru alte scopuri este blocată.

Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care Informațiile speciale privind protecția datelor prevăd altceva.

IV. Categorii de destinatari

 • Furnizori de servicii atent selectați. Furnizorii de servicii mandatați de noi care ne susțin în implementarea relației de afaceri primesc acces la date. Acestea sunt companii din categoriile de furnizori de găzduire Hosting-Provider, managementul datelor, Software as a Service, E-Mail-Services, servicii IT (de ex. întreţinerea şi serviciul de asistenţă tehnică, migrarea datelor), Consulting, Service-Provider în cadrul First, Second şi Third Level-Supports, Call-Center-Services, administrarea clienţilor, Lettershops, Marketing, tehnologia mediilor, telecomunicaţia, managementul de relaţii cu clienţii şi Leadmanagement, prestatori de servicii Tracking, agenţii web, Compliance, servicii de eliminare ca deşeu (de ex. aparatul de distrus documente), companii, care execută analize pentru noi, furnizori de servicii pentru administrarea finanţelor, servicii de expediere şi logistică, servicii de tipărire, furnizori de servicii tehnologice (de ex. pentru Hardware şi accesorii). În măsura în care sunt utilizate alte categorii de furnizori de servicii, aceste informații vor fi menționate în informaţii speciale referitoare la protecţia datelor.
 • Transmiterea către terţi. De asemenea, transmitem datele dumneavoastră către terţi în cazul în care dispoziţiile legale sau contractuale permit acest lucru şi/sau v-aţi exprimat acordul. În acest caz,  datele pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari: organisme şi instituţii publice (de exemplu, procuratura, poliţia, autoritatea fiscală, autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor) pentru desfăşurarea anchetelor oficiale, în măsura în care acest lucru este în interesul dumneavoastră sau suntem obligaţi legal să facem acest lucru. Temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. f, respectiv c RGPD.
 • Transferuri de date în cadrul grupului CLAAS. Transferăm datele dvs. către alte companii din cadrul Grupului CLAAS sau le acordăm acces la datele dvs. Dacă transmiterea datelor se face  în scopuri administrative, transferul are la bază interesul nostru legitim în scopuri administrative interne și raportarea în cadrul grupului. Temeiul legal este art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD. În măsura în care transferul de date către terți este necesar în vederea inițierii unui contract din inițiativa dvs. sau a îndeplinirii unor obligații contractuale, sau este efectuat cu acordul dvs., temeiul legal este art. 6 alin. (1) teza 1 lit. b RGPD sau art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a RGPD. În măsura în care avem dreptul legal să facem acest lucru, temeiul legal rezultă din art. 6 alin. 1 teza 1 lit. c RGPD. Pentru mai multe dezvăluiri către terți, facem trimitere la Informațiile speciale privind protecția datelor.
 • Terţii, cu care ne aflăm într-o continuă relaţie comercială. În măsura în care acest lucru este necesar pentru iniţierea contractului, resp. îndeplinirea obligativităţilor contractuale sau este realizat cu consimțământul dumneavoastră, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD, resp. art. 6 alin. 1 lit. a RGPD. În măsura în care suntem obligaţi legal în acest scop, rezultă temeiul legal din art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.

V. Transmiterea în ţările terţe

În măsura în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal sau prin intermediul furnizorilor de servicii în statele din afara Uniunii Europene, vom respecta în acest scop prescripţiile speciale prevăzute de lege şi obligăm prestatorul de servicii să respecte aceste reglementări. De aceea, vom transmite datele dumneavoastră în statele din afara Uniunii Europene numai sub rezerva nivelului de siguranţă garantat de Regulamentul General privind Protecţia Datelor. Acest nivel de siguranţă este asigurat în special cu ajutorul deciziilor privind conformitatea din comisia UE sau unor garanţii adecvate conform art. 46 RGPD.

Transmiterea datelor în ţările terţe (state în afara UE respectiv spaţiului economic european – SEE) are loc de ex. dacă acest lucru este necesar:

 • pentru executarea unui contract la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD)
 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. c RGPD)
 • conform interesului legitim CLAAS (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD).
 • în cadrul prelucrării comenzilor odată cu implicarea furnizorilor de servicii.

În măsura în care nu există nicio decizie a Comisiei UE cu privire la un nivel de protecţie a datelor adecvat cerinţelor europene de protecţie a datelor pentru ţara respectivă, ne asiguram că drepturile şi libertăţile dumneavoastră sunt protejate în mod adecvat prin încheierea unor contracte corespunzătoare. Un astfel de acord asigură condiţiile ca destinatarul datelor să asigure un nivel ridicat de protecţie a datelor, în special prin acordul aşa-numitelor clauze contractuale standard UE ale Uniunii Europene cu destinatarul. În caz contrar, putem efectua transmiterea datelor pe baza consimțământului dumneavoastră explicit. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, a se vedea secțiunea  A.VII. Vă punem la dispoziţie informaţii cu privire la prelucrarea datelor dvs., la cerere, la datele de contact menţionate mai sus, în secțiunea A. I.

În cazul în care prelucrarea datelor de către destinatari fără un nivel adecvat de protecție a datelor are loc numai în baza consimțământului dvs., vă rugăm să aveți în vedere că există următoarele riscuri:

 • este posibil să nu existe reglementări suficiente pentru a vă proteja în mod adecvat datele cu caracter personal,
 • să nu există autoritate de supraveghere a protecției datelor,
 • ca aplicarea drepturilor dvs. de protecție a datelor să fie dificilă sau ignorată,
 • să nu existe control asupra prelucrării și transmiterii ulterioare a datelor către terți.

Informații suplimentare pot fi găsite, după caz, în Informațiile speciale privind protecția datelor..

VI. Obligația de a furniza date cu caracter personal

Cu excepția cazului în care în Informațiile speciale privind protecția datelor este reglementat altfel, nu sunteți obligat legal sau contractual să furnizați datele dvs. personale.

VII. Drepturile părţilor afectate

Conform dispozițiilor din art. 15 RGPD aveţi dreptul de a primi informaţii privind datele stocate privind persoana dumneavoastră. În cazul în care au fost prelucrate date cu caracter personal inexacte, aveți dreptul la rectificare în conformitate cu art. 16 RGPD. Dacă sunt îndeplinite cerințele legale, puteți solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării și vă puteți opune prelucrării datelor (art. 17, 18 și 21 RGPD). Conform art. 20 RGPD, vă puteți exercita dreptul la portabilitatea datelor pentru datele care sunt prelucrate automat în baza consimțământului dvs. sau în baza unui contract încheiat cu dvs.

Informaţii despre dreptul dumneavoastră la opoziție conform art. 21 RGPD

Din motive legate de situația dvs. particulară, aveți dreptul în orice moment să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în temeiul art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD (prelucrarea datelor în baza evaluării intereselor). ). Acest lucru este valabil și pentru profilarea bazată pe această prevedere în sensul art. 4 nr. 4 GDPR pe care CLAAS să o folosească pentru evaluarea bonității sau pentru scopuri publicitare.

În cazul în care formulați opoziție, CLAAS nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care CLAAS poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

CLAAS prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing direct. Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dvs. în acest scop; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scop de marketing direct, CLAAS nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. 

Opoziția nu necesită forma autentică și trebuie înaintată către:

protectiadatelor@claas.com

Dreptul la retragerea consimțământului conform art. 7 alin. 3 RGPD

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării în baza consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia.

Retragerea consimțământului nu necesită formă autentică. Vă puteți adresa la datele de contact menționate în secțiunea A. I. În cazul în care CLAAS oferă opțiuni suplimentare pentru retragerea consimțământului (de ex. link-ul de dezabonare din fiecare e-mail al newsletter-ului), veți fi informat despre acestea în Informațiile speciale privind protecția datelor.

Vă puteți exercita drepturile împotriva CLAAS folosind datele de contact menționate în secțiunea A. I.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor încalcă legislația privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.

Datele de  contact:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania 

anspdcp@dataprotection.ro 

Desigur, puteți, de asemenea, să depuneți oricând o plângere la Responsabilul cu protecția datelor de la CLAAS: protectiadatelor@claas.com.

În cazul în care vă exercitați drepturile privind protecția datelor în calitate de persoană vizată, prelucrăm datele dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile legale în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit.c RGPD coroborat cu art. 15-22, 12 alin. 3-6 RGPD și art. 7 alin. 3 RGPD. Aceasta include prelucrarea datelor dvs. în scopul identificării unice a persoanei vizate de prelucrarea datelor și solicitarea de informații suplimentare pentru confirmarea identității dvs. Transmitem datele persoanelor vizate către destinatarii datelor în sensul art. 19 RGPD în situația în care este vorba despre solicitări de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor (art. 16, 17 alin. 1, 18 RGPD) și în măsura în care acest lucru este necesar pentru implementarea eficientă a drepturilor dvs. (art. 6 alin. 1 lit. c, f RGPD) și pentru informarea dvs. în calitate de persoană vizată (art. 12 RGPD). Facem acest lucru în baza obligației noastre legale în conformitate cu art. 12 alin. 6 RGPD.

B. Informaţii speciale referitoare privind protecția datelor

I. Aspecte generale

În cazul utilizării pur informative a paginii web, adică dacă nu vă înregistraţi sau transmiteţi informaţii pentru CLAAS (de ex. cu ajutorul formularului de contact), CLAAS colectează numai datele cu caracter personal care sunt transmise de browser-ul dumneavoastră la serverul nostru. Înregistrarea datelor este necesară tehnic, pentru a vă putea afişa pagina web. Temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD. O salvare în Logfiles prin vizita dumneavoastră pe pagină este necesară, pentru a asigura funcţionalitatea paginii web şi securitatea sistemelor tehnice de informaţii. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Puteţi revoca în orice moment prelucrarea datelor bazată pe interesul îndreptăţit cu efect pentruu viitor, a se vedea alineatul A. VII. Printre scopurile menţionate mai sus se află şi interesele autorizate privind prelucrarea datelor.

Următoarele categorii de date sunt colectate atunci când vizitaţi pagina web: Datele de utilizare şi trafic, datele de documentaţie tehnică şi de protocol, de ex.:

 • Data şi ora accesării
 • Diferenţa de fus orar faţă de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Adresa IP
 • Numele host al calculatorului gazdă
 • Pagina web, de unde a fost apelată pagina web
 • Pagina web, care poate fi apelată cu ajutorul paginii web (conţinutul solicitării)
 • Paginile accesate de pe pagina web
 • Mesaj, dacă interogarea a fost reuşită
 • Cantitatea de date transmise
 • Informaţii despre tipul browser-ului, limba şi versiunea utilizată
 • Sistemul de operare

Datele sunt şterse, imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului de analiză. Acest lucru are loc în caz de disponibilizare a paginii web, dacă sesiunea respectivă este încheiată. Dacă datele sunt salvate în Logfiles, acest lucru are loc după cel târziu 30 zile. Salvarea datelor împreună cu alte date cu caracter personal nu are loc.

Pentru afişarea conţinuturilor externe pe pagina noastră web (de ex. integrarea unui IFRAME pentru afişarea catalogului CLAAS Collection) transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal menţionate mai sus la terţi (de ex. societăţile grupului CLAAS). Temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Interesul nostru îndreptăţit constă în îmbunătățirea paginii noastre web pentru o utilizare mai ușoara și mai eficientă. Puteţi revoca în orice moment prelucrarea datelor bazată pe interesul îndreptăţit cu efect pentru viitor, a se vedea alineatul A. VII.

II. Utilizarea serviciilor (de ex. cookie-urile, instrumentele de analiză şi remarketing)

CLAAS utilizează pe această pagină web servicii (de ex. cookie-uri, tool-uri de analiză și remarketing). Cu ajutorul acestor servicii CLAAS salvează informațiile pe dispozitivul dumneavoastră terminal (de ex. într-un browser) și/sau are acces la informațiile, care sunt salvate deja în dispozitivul dumneavoastră terminal. Aceste informații pot fi cu caracter personal cât și independente de caracterul personal. După caz, după salvare, resp. acces urmează o prelucrare ulterioară a datelor cu caracter personal conform selecției dumneavoastră a categoriei.

CLAAS utilizează următoarele servicii din următoarele categorii:

Dacă utilizarea serviciilor (adică salvarea informațiilor pe dispozitivul dumneavoastră terminal și/sau accesul la informațiile, care sunt salvate în dispozitivul dumneavoastră terminal) este necesară tehnic, temeiul legal este art. 25 alin. 2 TTDSG în combinație cu art. 6 alin. 1 S. 1 lit. b, c, f RGPD. Aceste informații pot fi cu caracter personal cât și independente de caracterul personal. Dacă după salvare, resp. acces urmează o prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, le prelucrăm, în măsura în care acest lucru este necesar

 • pentru îndeplinirea unui contract, în care sunteţi parte contractantă (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD) sau
 • în vederea îndeplinirii unei obligații legală (art. 6 alin. 1 lit. c RGPD)
 • pentru protejarea intereselor legitime CLAAS (art. 6 alin. 1  lit. f RGPD).

Puteţi revoca în orice moment prelucrarea datelor pentru viitor, a se vedea paragraful A. VII. Aveţi posibilitatea de a şterge cookie-urile prin setările browserului dumneavoastră.

Temeiul legal pentru utilizarea serviciilor (adică salvarea informațiilor de la dispozitivul dumneavoastră terminal și/sau accesul la informațiile, care sunt salvate în dispozitivul dumneavoastră terminal) din categoriile de analiză statistică, marketing, funcții suplimentare § 25 alin. 1 S. 1 TTDSG în combinație cu art. 6 alin. 1 S. 1 lit. a RGPD bazat pe consimțământul dumneavoastră. Aceste informații pot fi cu caracter personal cât și independente de caracterul personal. Dacă după salvare, resp. acces urmează o prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal conform selecției dumneavoastră a categoriei, le prelucrăm pe baza art. 6 alin. 1 S. 1 lit. a RGPD bazat pe consimțământul dumneavoastră. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea salvării informațiilor pe dispozitivul dumneavoastră terminal și/sau accesul la informații din dispozitivul dumneavoastră terminal pe baza consimțământului dumneavoastră, precum și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal conform selecției dumneavoastră a categoriei. Consimțământul dumneavoastră este benevol.

În acest caz, consimțământul dumneavoastră are o durată de valabilitate de şase luni. Astfel, ulterior, cerem consimțământul prelucrării din nou.  Cerem consimțământul prin afişarea Cookie-Banner-ului, dacă se adaugă servicii noi pe această pagină web sau dacă se modifică serviciile, astfel încât să avem nevoie din nou de consimțământ, pentru a putea utiliza în continuare serviciile (de ex. la modificări ale scopului).

Vă rugăm să aveţi în vedere, că setările dumneavoastră individuale ale browserului pot duce după caz la salvarea setărilor (de ex. consimțământul dumneavoastră) pe termen scurt şi la cererea dumneavoastră la fiecare vizită a paginii noastreC. Informaţii speciale referitoare la protecţia datelor pentru prelucrarea solicitărilor (generale) şi reclamaţiilor şi comunicarea în acest sens (de ex. solicitarea informaţiilor, comanda sau serviciul de asistenţă tehnică, cererea unui apel înapoi).

Aveţi posibilitatea de a contacta CLAAS prin datele de contact de pe această pagină web sau formularul de contact furnizat pe pagina web. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a vă rezolva situația sesizată, pentru a vă putea răspunde sau pentru a urmări o reclamaţie.

Acest lucru se bazează pe interesul nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD cu privire la rezolvarea situației sesizate către CLAAS, pentru desfăşurarea şi urmărirea reclamaţiilor, precum şi pentru comunicarea cu clienţii şi părţile interesate. Aveţi în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor, a se vedea alineatul A. VII. În măsura în care prelucrarea datelor are ca scop iniţierea unui raport contractual, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

Datele necesare pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră sunt marcate ca indicaţii obligatorii cu un asterisc (*). În plus ne puteţi pune la dispoziţie voluntar date suplimentare. Este vorba despre datele personale de identificare (de ex. titlul de adresare, prenumele şi numele), datele de contact (de ex. numărul de telefon, adresa de e-mail), datele de lucru (de ex. firma, adresa) şi datele conţinutului de comunicaţie (dacă aţi specificat informaţii suplimentare referitoare la problema dumneavoastră).

În plus prelucrăm datele de utilizare şi trafic (de ex. adresa IP, data şi ora solicitării dumneavoastră). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD bazat pe interesul nostru îndreptăţit de a asigura funcţionalitatea acestei pagini web şi securitatea sistemelor tehnice de informaţii.

Pe lângă prelucrarea solicitărilor şi reclamaţiilor utilizăm datele pentru măsurile publicitare şi de marketing a se vedea alineatul D. al acestor informaţii referitoare la protecţia datelor.

În unele cazuri, transmitem datele dumneavoastră unor terți dacă acest lucru este necesar pentru prelucrarea și soluționarea solicitării dumneavoastră; printre aceștia se numără partenerul de vânzări CLAAS solicitat de dumneavoastră sau responsabil pentru regiunea dumneavoastră, sau alte companii din cadrul grupului CLAAS.

CLAAS salvează datele dumneavoastră, pentru a vă putea consulta în relațiile de afaceri, atunci când este cazul. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt salvate pentru răspunderea la solicitarea dumneavoastră şi sunt apoi şterse, exceptând cazul în care suntem îndreptăţiţi, resp. obligaţi legal, contractual sau pe baza consimțământului dumneavoastră de a salva datele pe un termen mai îndelungat. Detalii găsiţi la alineatul A. III. Pe baza consimțământului dumneavoastră şi/sau temei legal, în special a interesului nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f RGPD, de ex. în scopul fidelizării sau recuperării creanțelor şi în legătură cu apărarea intereselor legale. În cazul prelucrării datelor dumneavoastră în scopul apărării în cadrul litigiilor, durata de stocare variază în funcţie de termenele legale de ieşire din garanţie (de ex. în funcţie de legislaţia civilă şi legea răspunderii pentru produse). În ceea ce priveşte stocarea datelor dumneavoastră, infrastructura noastră tehnică se bazează pe principiile necesităţii şi alocării. Corespunzător, societăţile din grup, resp. societăţile partenere obţin accesul asupra acestor date, care sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale. Detalii găsiţi la A. IV.

D. Link-uri pentru paginile web ale terţilor

Această pagină web conţine link-uri pentru paginile web ale terţilor (de ex. ale societăţilor grupului CLAAS, dealeri CLAAS). Prin accesarea link-ului corespunzător se deschide pagina web a terţilor într-o nouă fereastră. Aceste informaţii referitoare la protecţia datelor nu cuprind prelucrarea datelor pe pagina web a terţilor. Pentru informații privind prelucrarea datelor de către terți, avem rugămintea sa accesați Politica de confidențialitate a datelor aferente fiecărei societăți.

 

Link către partenerii noștri - dealeri: https://www.claas.ro/despre-noi/reteaua-de-distributie